Programskjema

Program form

Norsk
/
English

Sentralen leier ut saler og scener, øverom, produksjonsom, møterom, studioer og takterrasse til konerter, forestillinger, festivaler, konferanser og alle andre typer arrangementer. Alle publikumsarrangementer blir en del av Sentralens varierte program.

Sentralen bidrar med markedsføring av arrangementer. Arrangementene på Sentralen markedsføres gjennom våre kanaler: programmet på sentralen.no, nyhetsbrev, Facebook og Instagram. I tillegg publiseres noen av arrangementene fra programmet på sentralen.no automatisk i andre aktivitetskalendre.

Vi skriver jevnlig nyhetssaker om arrangementer på Sentralen som publiseres på sentralen.no.

Programmet på sentralen.no
Alle arrangementer som sendes inn gjennom dette programskjemaet legges i programmet på sentralen.no. Hvert arrangement får sin egen underside i programmet, med informasjon sendt inn av arrangører: tekst, bilde og annen informasjon.

Arrangementer må sendes inn via programskjema for å publiseres i programmet på sentralen.no. Informasjonen som sendes inn via programskjema kan også brukes til annen type markedsføring.

Det opprettes direkte link til eventuelt billettsalg på arrangementsundersidene i programmet.

Det er leietaker - arrangøren - som er ansvarlig for å sende inn informasjon om sitt arrangement via dette programskjema etter at bookingen er bekreftet.

Eksterne aktivitetskalendre
Alle arrangementer i kategorien konsert, DJ og klubb blir automatisk lagt til i kalenderen til Broadcast. Broadcast er en gratis app og arrangementskalender på nett.

Visit Oslo og Aktiv i Oslo publiserer jevnlig arrangementer fra programmet på sentralen.no i sine kalendre. Visit Oslo velger også av og til ut arrangementer på Sentralen som de promoterer på Oslo visitor Centre på Østbanehallen. Aktiv i Oslo har hovedfokus på barnearrangementer på Sentralen.

Billettsalg gjennom Tixly
På Sentralen bruker vi billettsystemet Tixly. Ved å bruke dette billettsystemet står Sentralen for publisering av billetter, kundeservice og publikums håndtering. Arrangører som velger Tixly for billettsalg til sitt arrangement på Sentralen, får tilgang til sin egen bruker i systemet og kan følge med på billettsalget. 

Arrangør fakturerer Sentralen for billettinntektene i etterkant av arrangementet ekskludert billettavgiften. Videre informasjon om fakturering og brukerinformasjon sendes på e-post etter innsendt skjema. 

Sentralen tar ikke betalt for å legge ut billetter, men legger til en billettavgift per billett. Billettavgiften dekker kostnader knyttet til bemanning og administrasjon.

Administrative kostnader som billettavgiften dekker inkluderer:
- support for arrangør og for publikum, 
- svar på henvendelser og spørsmål knyttet til billettkjøp, 
- publisering av billetter,
- salg av billetter.

Bemanningskostnader inkluderer:
- bemanning opp til en time for skanning av billetter, fysisk salg av billetter og innslipp av publikum

Ytterliggere vilkår ved bruk av Tixly:
- Bemanning utover 1 time koster ekstra per time.
- Arrangør forplikter seg til å bruke Sentralen sitt vertskap ved bruk av Tixly. 
- På grunn av personopplysningsloven har ikke Sentralen mulighet til å dele persondataen til billettkjøpere medarrangører. 

Nyhetsbrev
Sentralen sender ut to nyhetsbrev i uken, et for barnearrangementer og et for det generelle publikum. I nyhetsbrevene får publikum informasjon om kommende arrangementer på Sentralen og andre nyheter. I nyhetsbrevet linkes det til arrangementer som er sendt inn via programskjema, og som ligger i programmet på sentralen.no.

Skjermer på Sentralen
Arrangementer som ligger i Sentralens program på nettsiden, vil vises i kalendre på skjermer i første etasje, når arrangementet nærmer seg.

Programskjema må være innsendt minst 30 dager før arrangementet skal gjennomføres.

Det kan ta inntil fem virkedager fra skjema er fylt ut, til arrangementet er synlig i programmet på sentralen.no, og at eventuelle billetter er i salg.

Det er ikke mulig å gjøre endringer i billettsystemet etter at billettene er i salg.

Sentralen rents out halls, stages, rehersal rooms, production rooms, meeting rooms, studios and roof terraces for concerts, performances, festivals, conferences and various types of events. All events for an audience become a part of Sentralens varied program.

Sentralen contribute to marketing of events at Sentralen. The events are marketed in our channels: the program at sentralen.no, news letters, Facebook and Instagram. In addition some of the events from the program at sentralen.no is published automatically in other activiti calendars online.

We frequently write news articles about events at Sentralen that are published on sentralen.no.

It is the organiser that is responsible for submitting information about the event in this program form after the booking is confirmed.

The program at sentralen.no
All event submitted in this program form will be published in the program at sentralen.no. Every event will get its own page in the program, with information submitted by the organiser: text, image and other information.

Events have to be submitted thourgh the program form to be published in the program at sentralen.no. The information submitted through this form might also be used for other types of marketing.

There will be a direct link to tickets sale on the event page in the program.

Other acitivity calendars
All events within the category concert, DJ and club wil automatically be published in the Broadcast calendar. Broadcast is afree app and events calendar online.

Visit Oslo and Aktiv i Oslo frequently publish events from the program at sentralen.no in their calendars. Visit Oslo sometimes chooses events at Sentralen to highlight at Oslo Visitor Centre at Østbanehallen. Aktiv i Oslo main focus is events and activities for children at Sentralen.

Tickets sales through Tixly
Sentralen use Tixly to sell tickets. Organisers that choose to use Tixly to sell tickets to their event at Sentralen, will recieve access to the system, to be able to access sales reports.

News letter
Sentralen send two news letters each week, one for events and activites for children, and one for general events. In the news letters the audience will get information about upcoming events at Sentralen and other news. The news letter links to events submitted by the program form, that are published in the program at sentralen.no.

The news letters are written in Norwegian.

Screens at Sentralen
Events published in the program at sentralen.no, will be visible on the TV screens on the first floor, when the event is due.

The program form has to be submitted at least 30 days prior to the start og the event.

It can take up to five workdays after submission for the event to be published in the program at sentralen.no, and for tickets to be on sale.

It is not possible to do changes in the ticket system after publishing the tickets.

Forventninger til arrangører

Expectations of organisers

Det forventes av leietakere som arrangerer på Sentralen at disse bidrar med, og gjør en egen innsats i, å synliggjøre og promotere sine arrangementer.

Dette innebærer for eksempel:

- Opprettelse av Facebook arrangement og å invitere relevant publikum, og dele i relevante grupper (les mer lenger ned),
- Posting i sosiale medier,
- Annen relevant markedsføring og promotering av eget arrangement.

It is expected that organisers at Sentralen contribute, and make an effort, to promote their event.

This involves for example:
- Creating a Facebook event and activly invite followers to the event, and share the event in the appropriate groups (read more further down),
- Posting on social media,
- Other relevant marketing and promotion of the event.

* Obligatorisk
* Mandatory

Publikumsinnsikt

Vi har skrevet et dokument som gir deg innsikt i publikummet vi har i våre ulike markedsføringskanaler.

Informasjonen i dette dokumentet gir deg nyttig informasjon om hvilke sider som blir brukt mest på nettsiden vår, hvem som følger oss i våre ulike sosial medier og deres aldersgrupper, og antall abonnenter, åpningsrate og klikkrate på vårt nyhetsbrev.

Du kan også lese mer om hvordan vi markedsfører arrangementer på Sentralen ved å lese informasjonen under.

Sentralen UNG-logoer

Sentralen UNG logos

Trenger du logoen til Sentralen UNG for en samarbeidsproduksjon? Klikk på pilen for å få tilgang til å laste ned logoene.

Do you need the Sentralen UNG logo for a production that is a collaboration with Sentralen UNG? Click the arrow to get access to the logos for downloading.

Ung-logo - negativ/hvit - png
Ung-logo - positiv/svart - png
Ung-logo -
lilla - png
Ung-logo - negativ/hvit - svg
Ung-logo - positiv/svart - svg
Ung-logo -
lilla -svg

Arrangementsdetaljer

Event details

Dette er navnet på kompaniet, bandet, organisasjonen etc.                                                                                                         

* Obligatorisk
* Mandatory
* Obligatorisk
* Mandatory
Dato for arrangementet, og arrangementsstart (når begynner arrangementet)?
What is the date of the event, and when does it start?
* Obligatorisk
* Mandatory
Når er arrangementet ferdig?
When is the event finished?
* Obligatorisk
* Mandatory
I hvilken sal/lokale skal arrangementet foregå?
In which room at Sentralen will the even take place?
Er du usikker på hvilken sal du skal arrangere i? Ta kontakt med din produsent.                                                                       
* Obligatorisk
* Mandatory
Tittel på arrangementet:
Title of the event:
Tittelen du velger brukes som overskrift på arrangementet ditt i programmet på Sentralens nettside, og i vårt billettsystem, om du velger å selge billetter der. Tittelen bør være informativ og forståelig, slik at publikum forstår hva du arrangerer. Tittelen bør være den samme som du bruker andre steder, for eksempel på Facebook-arrangementet og på plakater.

Forslag til arrangementstittel:
Teaterforestillingen xxx, av kompani xxx
Panelsamtale om xxx
Lanseringsfest for xxx

* Obligatorisk
* Mandatory

Beskrivelse av ditt arrangement

Description of your event

Beskrivelsen av ditt arrangement blir informasjonsteksten om arrangementet. Dette er salgsteksten.

Teksten er viktig for at publikum skal forstå arrangementet og ha lyst til å komme.

I beskrivelsen bør publikum få svar på spørsmål som:
- hvem står på scenen (artist, skuespiller, foredragsholder),
- hva skal fremføres (et kjent verk, teaterstykke, album?),
- hvem arrangementet henvender seg til (barn, familie, ungdom?),
- og hvorfor de bør få med seg nettopp dette arrangementet.

Unngå skrivefeil og store bokstaver, og skriv teksten i et lett språk som de fleste forstår.

Vi kopierer teksten direkte - skriv derfor en fullstendig tekst.

* Obligatorisk
* Mandatory

The description of your event will be the info text about the event. This is the sales pitch.

The text is important for the audience to understand the event and want to come.

In the description of the event, the audience should get answers to questions like:
- who is on stage (artist, actor, speaker),
- what will be performed (a well-known work, play, an album?),
- who the event is designed for (children, family, young people?),
- and why they should take part in this particular event. 

Avoid typos and capital letters, and write the text in an easy language that most people understand.

The text will be copied directly - write a complete tex.

Anbefalt målgruppe:
Recommended target group:
* Obligatorisk
* Mandatory
Hva slags kategori er arrangementet?
What category is the event?
Ønsker du vergeordning?
Do you allow guardians?
Ledsagerordning
Companion arrangements
Har arrangementet ditt aldersgrense eller noen andre restriksjoner?
Does your event have age restrictions or any other restrictions?

Bilde eller grafikk

Image or graphic art

Upload image file. Max file size 10MB.
* Obligatorisk
* Mandatory
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB. Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB. Max file size 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB. Max file size 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB. Max file size 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB. Max file size 10 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Fotokreditering - Hvem har tatt bildet eller laget grafikken?
Photo credit - Who is the photographer, or who has made the graphic design?
* Obligatorisk
* Mandatory
Plakater
Posters

Annet markedsmateriell

Other marketing materials

Upload file. Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Upload file. Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Upload file. Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Upload file. Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Upload file. Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Upload file. Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

Fotografering

Photography

Billetter

Tickets

Informasjon som må sendes inn av arrangører som ønsker å selge billetter gjennom Tixly

Information that has to be entered if you are going to sell your tickets thorugh Tixly

OBS: Billettavgift kommer i tillegg til prisen du oppgir. Det er kunden som betaler billettavgiften.
Note: The ticket fee is added to the price you specify. The customer pays the ticket fee.

Om du ikke skriver inn alder for barnebillettene, vil denne automatisk settes til 0 - 16 år.         

If you do not enter the age eligible for childrens ticket, the age will be set as 0 - 16 years.

Publikumskapasiteten avtales med din produsent. Er ikke dette avtalt, trenger du ikke å fylle ut dette feltet.                        

The audiency capacity is agreed with your producer. If you have not agreed upon the capacity, you do not have to submit anything in this field.

Vi kan opprette rabatter for ungdommer, medlemmer, frivillige osv. Oppgi ferdig rabattert pris (eks. billettavgift) og ønsket kodeord for gjeldende billettype.

We can create discounts for young people, members, volunteers etc. State the total discounted price (ex. ticket fee) and the desired code word for the specific ticket type.

Standard / Adult
Senior
Children
Andre kontakter
Other contacts
Spørsmål?
Questions

Innsending

Submitting the form

Har du husket å fylle ut all relevant informasjon? Flott! Da kan du sende inn ditt programskjema. Klikk på Send under.

Ved å klikke Send, samtykker du i å ha lest og forstått Sentralens personvernerklæring.
Personvererklæringen finner du ved å klikke her.

Have you remembered to fill in all relevant information? Great! Now you can send in this program form. Klikk on Send under.

By clicking Send, you agree to have read and understood Sentralens privacy statement. The statement is currently only in Norwegian, but will be translated soon.
You will find the privacy statement by clicking here.

Tusen takk! 

Ditt programskjema er nå sendt inn.

Det tar vanligvis inntil fem virkedager fra vi har mottatt skjemaet til arrangementet ligger i vårt program og/eller at billettene er i salg.Når billettene er lagt ut for salg, vil du motta påloggingsinfo til Tix, der du kan følge salgsstatus.

Thank you! 

The program form is sent!

It can take up to five workdays after submission for the event to be published in the program at sentralen.no, and for tickets to be on sale.

When the tickets are published you wil recieve information about how to log into Tixly, to access the sales reports.
Oisann!

Noe gikk galt når du forsøkte å sende inn skjema!

Sjekk at alle obligatoriske felter er fylt ut og prøv igjen.

Går det fortsatt ikke? Send en e-post til marked@sentralen.no.
Oops!

Something went wrong while submitting the form!

Check that all mandatory fields are completed and try again.

Still not working? Send us an e-mail at marked@sentralen.no.